"an independent online kurdish website

      امیداست مقالە را با حوصلە مطالعە کردە و از اشتباهات بندە هم صرف نظر کنید چون انسانی بدون اشتباە وجود ندارد.


یک استاد امور حل اختلاف میگوید مگسی در پشت شیشە یک پنجرە بود، مگس بدون تشخیص نور از چیز غیر قابل عبوری چون شیشە هرگاە نگاهی خود را بە شیشە میکوبید و سعی می کرد کە از اتاق خارج شود، در نتیجە توان خود را از دست داد و بە زمین افتاد.

می خواهم عرض کنم کە افکار و تحلیل ما از اوضاع و نیاز خود چیزی شبیە افکار مگس مورد بحث می باشد، عدەای ملا حسنی را بماثابە یک سنبل رهایی بشریت از طلسم ستم میدانند چون این شخص در کشتار مردم بی دفاع کورد فعال بودە و از خیلی جهات مختلف از خود افکار منفی جهت نسل بعد بە ارمغان آوردە، این ایدە ما کە منشاء آن اختلاف و نادیدە گرفتن واقعیت جامعە و کلیت جزء ناچیزی از همان بذری می باشد کە امامانی چون حسنی ها کاشتە، انسان یا بهتراست بگویم ما زمانی کە با نارسایی روبرو می شویم از متودی استفادە  می کنیم کە موثر نیست و همان متود نامناسب و تجربە شدە را ادامە میدهیم کە ندانستە خود در چالەهای این متود غلط سقوط کردە! در واقع در خیلی اوضاع و احوال افکار ما چنین وانمود میکند کە پدر و مادری تبری روبە فرزندشان برداشتە و بگویند چرا تکالیف خود را ننوشتید! در کل برداشتن تبرعوارض هایی بدنبال خواهد آورد! ملا حسنی ها نتوانستە و نخواهند توانست تکامل ساز و رهایی بخش باشند، ما داریم در فاضلاب ایدە بد زندگی می کنیم! با تشویق افکارملا حسنی ها زمین گیر و راە رهایی غلط مگس کە یک متود اشتباە بود تکرار می شود، باید عرض کنم کە تک تک ماها کە بە اخلاق انسانی، علمی و اجتماعی واقف هستیم باید متود مگس را راە حل نامناسب دانستە چون مگس برای رهایی خود از متود لوژیک استفادە نکرد و اشتباە در طرز تفکر مگس این بود کە فقط روشنایی را مدنظر داشت چون منشاء فکری بە انحراف رفتە و نمی توانست تشخیص مانع کە شیشە بود بدهد!! بطور یقین اگر اتاق تاریک بود و مگس طوری دیگری  فکر می کرد راە رهایی وجود داشتە، مگس بارها همان اشتباە را آزمایش کرد ولی نتوانست درست فکر کند کە عاقبت خود فدا شد، عدەای نابودی کوردهارا رهایی خود میدانند کە یک اشتباە جبران ناپذیراست چون رهایی من در گرو رهایی دیگران (شما) است!! من نمیگویم کوردها طلای بدون آلیاژ هستند ولی میتوانم ادعا کنم کە کوردها جهت خواست همە مبارزە می کنند و ایستادە خواهند مرد اما زمین گیر نخواهند شد.

مگس نمی تواند از شیشە پنجرە عبور کند چون قابل عبور نیست ولی با افکار غیرە سنجیدە خود را هم فدا میکند! بطور یقین اگر آن پدر و مادری کە تبر را از بچە برداشتە شرح حال مگس و طریق درست رهایی را تحلیل و آنالیزە کردە تبر را محکوم نمودە و متود متناسب در وضعیت یافتە.

می توان اختلاف را در یک شرایط بستە شناسایی نمود درحالیکە موافق و مخالف نمی توانند راە حل مناسبی دیگری یافتە، استادان امور تضاد (اختلاف) در بیشتر موارد اختلاف را مربوط بە گذشتە و نبود تمایل دو طرف کە بە انفاعال رفتە میدانند!! می خواهید دگرگون ساز باشید باید اول خودت را تغییر دهید، یعنی از خودت شروع کنید و پیشتاز باشید، مطمئن باشید کە هیچ مشکلی بدون راە حل نیست ولی ما توان یافتن آنرا نداریم چون دچار ایدە حسنی ها هستیم، این هم مهم نیست کە راە حلی نیست، مهم اینست کە ما چە چیزی (ایدە) را انتخاب می کنیم.

 ما همە انتظار داریم، همە آرزوی آرامش، آزادی، استقلال، آرزوی پذیرفتە شدن و خیلی آرزوهای دیگر داریم اما خود برعلیە آنها هستیم! من از اساتید و روشنفکران حاضر در گروە یک تقاضاء دارم چون آرزوی درونی من تنها این درخواست یا وابستە بە این درخواست می باشد. دوستدارم کە این گروە را نمونە اتحاد کنید (کنیم)، اتحاد جهت بناء یک کشور آباد، آزاد کە متعلق بەهمە باشد، تنها راە پیشرفت در دموکراسی مهیا است، راە رسیدن بە دموکراسی اتحاد تودەهای میلیونی و دوری از متود مگس می باشد. اگر ما بتوانیم بە آزادی برسیم اتحاد اصلی و رد تفکرات مگسی یک امر انکارناپذیر خواهد شد، خود را کم ندانید چون همە ایدەها ازیک یا چند نفر شروع شدە، ما همە برادریم ولی علیە منافع همدیگریم!

………..، باز دوست داشتم در عرصە دیگری بە خدمت برسم. بحث امروز بندە مبارزە یک مبارز و حقوق منفی و مثبت تودەهای جامعە می باشد، البتە بزرگواران هم کم و کاستی های بندە را با لطف خود تکمیل می کنند.

باید گفت آنهایی کە راە مبارزە را انتخاب کردە و خواهند نمود کسانی هستند کە از لحاظ فکری بە بلوغ سیاسی رسیدە و توان نادیدە گرفتن اوضاع تاسف بار جامعە را ندارند  در نتیجە خود را فدای آرمانهای والای مردم می کنند.

مبارزەای کە کردها تقریبآ ١٠٠ سال پیش آغاز کردە بدون تردید تا رسیدن بە آرمانهای مردمی کە دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد ادامە خواهد داشت، این طرز تفکر کە منشاء آن بیعدالتی و خواست مثبت جهت همە افراد جامعەای می باشد کە کردها در آن زندگی می کنند مطرح و با منافع مافیای قدرت در تضاد می باشد کە نهایتآ از کانال های مختلف طرح طرد ضد منافع را بکار بردە کە یکی از آنها فعال کردن عناصر وابستە می باشد!

مبارزەای کە امروزە اکثر تودەهای ستمدیدە ایران یا منطقە بە روش های مختلف ادامە میدهند می توان در دو مورد خلاصە نمود “حقوق منفی و مثبت” افراد یک جامعە! همە بزرگواران مفهوم این دو واژە را شاید خوب تراز بندە تفسیر و آنالیزە کنند ولی چون مطلب را مطرح نمودەام بهتر است توضیحی هم دادە باشم، یک حق منفی بدان معنی یست که ما حق داریم بدون ترس از دست دادن زندگی و تحمل ضرب و شتم در آرامش خواستار حقوق طبیعی خود باشیم، درکل یک حق منفی مستلزم هیچ اقدام فعال دیگری از سوی دیگران نیست بلکه تنها به دیگران احتیاج داریم تا از انجام کاری مانند خشونت یا مصادرە اموال و نفی تضاد جهت دگرگونی حق منفی اجتناب شود، یعنی نظام در قدرت وسیلەای باشد تا امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در سایە آرامش پیش برود، ما کە فاقد چنین حقی می باشیم! چون نظام موجود فقط بە چند مورد توجە دارد، ترویج مذهب، تولید آخوند سرسیاە و سرسفید، و درعین حال اجیر کردن مزدور و برهم زدن اوضاع منطقە جهت منحرف کردن نظر مردم ایران و اطراف از اندیشیدن بە این دو کلمە! درکل رژیم موجود حتی با کوچکترین حق منفی انسان ها کە صحبت کردن عادی یست مشکل دارد، مرا بە یک کانال بقول روشنفکران دعوت کردند ولی چون گفتم آقای رفسنجانی هم انسان و اشتباهاتی داشتە فورآ بلاک شدم.

نظام موجود یک نظام اپورتونیستی مضر درعرصە داخلی و خارجی می باشد و سعی در اختە کردن تکامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران دارد، آخوندها مردم را با خیلی از نارسایی های مختلف مواجە ساختە، کوچکترین نمونە، امریکا شیطان بزرگ کە هر سال بە مردم می گویند تا پرچم این شیطان را آتش زدە ولی اکثر آقازادەها افتخار داشتن گرین کارت همان شیطان برزگ را دارا و بە صدان میلیارد دلار از سرمایە این مردم ستمدیدە چون موجودی آنها در بانک های امریکا می باشد اما جهت رشد تعهد جامعه به تمرکز بر روی تحریک تنوع در محیط طرح آخوند کارتونی و امام سیار برای ما پیشنهاد می کنند، در ایران، ترکیە و بیشتر کشورهای دیگر خاورمیانە هر سال تعدادی بیشتری زیندان برای بە اسارت درآوردن ایدەهای مناسب می سازند و اگر کسی هم در شرایط مذکور درجهت منافع عموم اقدام کند تروریست می باشد!

آب آشامیدنی یکی دیگر از حق منفی مردم یک جامعە است اما در ایران این حق را هم از مردم گرفتە و بمنظور درست کردن باندهای مافیا در کشورهای همسایە این حقوق پایەای را پایمال نمودە و آب آشامیدنی آنهارا جهت امیال ضد انسانی خود بە کشور عراق و کویت فرستادە.

حق مثبت، عبارت است از حق گرفتن چیزهایی چون غذا، مسکن، تحصیلات رایگان، کار با مزد مناسب با تورم، درمان رایگان و امکانات دیگر. یک حق مثبت مستلزم یک اقدام فعال از سوی شخص دیگری مانند حکومت یا تصمیم گیرندە سیاسی جامعە می باشد، این بدان معنی یست که یک حق مثبت شخص، مستلزم وظیفه فرد دیگری است که موضوع حق اول شخص را فراهم کند، در یک نظام مردم سالار حکومت باید کار آفرینی کند و مردم حق درمان و بهداشت رایگان دارند، حکومت مهیا کنندە امکانات رفاهی و تحصیلی می باشد اما جناب آخوند در ایران ما چە میگذرد؟

چیزی کە ما دیدیم و شنیدیم والاحضری خامنەای فرمودند “بروید و برای خودتان کار پیدا کنید ببکاری شماها بە ما چە ربطی دارد” والاحضرت درست فرمودەاند وظیفە نظام چیز دیگری یست چون با نظامی کە می گوید، دسترسی به کار، مدارس، بهداشت و درمان و مراقبت هرگز نباید توسط مکانیسم های قیمت بازار تعیین شود و عرضه هرگز نباید توسط تولیدکنندگان فرد علاقه مند بە سود خود  آن را تعیین کند بسیار درتضاد می باشد،  بطور واضح می بینیم کە مردم ایران برای زندە ماندن تن بە کارهایی میدهند کە خود از عمل خود شرم می کنند، آنهایی کە توسط نظام اعدام شدند یا نیست و نابود گشتند هیچکدام اسلحەای در دست نداشتند ولی از حق مثبت مردم دم میزدند، بە قتل هایی زنجیرەای فکر کنید. در سیستان و بلوچستان بچەهای مردم در کپر درس می خوانند، روی زمین می نشینند ولی رژیم حاکم برکشورمان در کربلا بهترین و مدرن ترین ستادیوم فوتبال ساختە، در حال حاضر در روستای بشیر حومە کرکوک یک درمانگای ٥٠ میلیون دلاری میسازد، در کلمبیا یک حسینیە ساختە و کسانی کە با این حسینیە ارتباط برقرار کنند ماهی دو هزار دلار حقوق می گیرند وووو، اما در عوض هر سال بە هزاران ایران از روی اجبار کشور را ترک کردە و جهت اخذ اقامت بە مسیحیت و مذاهب دیگر میگروند. از سوریە، یمن، افغنستان و غیرە چیزی نمی گویم.

ایران کشوری یست با هزاران سال تمدن ولی حال در ردە کشورهای عقب افتادە جهان سوم قرار دارد، اما بعضی از کشورهای جهان پیشرفتە هنوز سنشان بە ١٠٠٠ سال نرسیدە کە دویست سال است در تکامل و دموکراسی زندگی می کنند! در کشورهای ما بجای تولید حق مثبت تولید آخوند و امام و امامزادە می کنند، در زمان نظام قبلی ما در کل کشور ١٥٠٠ امام و امامزادە ثبت شدە داشتیم ولی حال دارای ٤٥ هزار امام و امامزادە می باشیم این تولید نسل از چە میگوید و عاقبت کار در کجا ختم می گردد؟ مبارزە تا نابودی ستم ادامە دارد!

بهارە یا بهارەها؟: (توجە بهارە دختر ٣ سالە افغانی بود کە مورد تجاوز گروهی واقع شد) در جهان موجود چنین اعمال های ناهنجاری توسط انسان های مریض امکانپیر است اما تعداد و منشاء آن بسیار مهم تر از خود اعمال می باشد، در ایران امروزە  بهارە تنها نیست ولی ایشان برای ما شناختە شدە هستند! من برآنم کە شخص مجرم هم از تربیت شدگان نظام قبلی نیست بلکە در نظام مقدس اسلامی پرورش یافتە، در اروپا در آواخر سال ١٣٩٦ و آغاز سال ١٣٩٧ چند موردی تقریبآ از این قبیل جنایت رخ دادە اما همە آنها جوانان خارجی بودند کە بیشتر آنها زیر نظر لشکریان فاطمیون و همین نظام مقدس تربیت شدەاند! هدف از این حاشیە رفتن اینست کە نباید شخص مجرم را تنها مجرم این جنایت شناسایی کرد بلکە عوامل کارا دیگر از فرد وجود دارد کە منشاء خیلی انحرافات دیگر فراموش شدە یا ناگفتنە می باشند.

دوستان من نمی گویم، جامعە شناسان می گویند: “جامعه شناسی مکرو (ریز)، تحلیل برای ساختن پایگاه دانش برساختارها و فعالیت های اجتماعی انسانی یست. گاهی اوقات هدف این است که این مهارت ها را به تصمیمات سیاسی و سیاست هایی برای بهبود رفاه اعمال کنیم. افراد آزمون از سطح میکرو به سطح کلان متفاوت هستند کە شامل مطالعه تعاملات انسان در مدیریت فرآیندهای اجتماعی بزرگ می شود”، منظور بندە از آوردن فاکت نظام را هدف قرار میدهد کە دفاع پذیر نیست.

بزرگواران بهتر از بندە ازچپاول داروندار مملکت توسط آخوندها اطلاع دارید، یک استاد دانشگاە بنام پرفسورهارون نهیا در مورد تاثیرات مادیات بر روان انسان میگوید ” ما انسان ها در خیلی موارد دنبال درآمد می گردیم چون مقام و منزلت خود را در پول می بینیم و همیشە در فکر درآمد بیشتر از اطرافیان خود می باشیم و در صدد رسیدن بە آنهایی هستیم کە سرمایەدارترند، این طرز تفکر مارا وادار میکند تا بشکل های مختلف در شکار و جمع آوری سرمایە باشیم”. بطور کل میتوان خیلی سادە ادعا نمود کە انحرافات اجتماعی و اخلاقی باهم مرتبط و سازندگانی دارند. خیلی چیزها در مورد انحرافات اخلاقی و اجتماعی برای گفتن هست ولی با یک اشارە کوتاە دیگر رفع زحمت میکنم، ایا مردم ایران یک ملت اعتیاد پرور بودند یا آنهارا از کانال های متفاوت و ناخواستە بە این مصیبت مبتلا کردند؟ پس نباید فرد را بە تنهایی مورد دانست چون کلیت سازندە فرد و تخریب اجتماع می شود.

……………، با امید لطف شماها باز عرض حضور میکنم. در چند مورد مختلف نظر صاحب نظران جهان پیشرفتە با عقاید و تفسیرات ناچیز بندە را مطالە فرمودەاید،  با اجازە سروران از تکرار موضوعات طفرە میروم و از دیدگاە دیگری بخدمت میرسم.

آن شخص کە مورد هجم و اهانت قرار گرفت کسی یست کە خودرا قربانی میکند تا ما بهتر زندگی کنیم ولی عدەای با الهام از مسئلە نژادپرستی و در قبال معاش و معیشت ایشان را تروریست خطاب کردە و سعی در سرکوب دیگر آزادی خواهان مملکت جهت نادیدە گرفتن وظیفە اخلاقی و سیاسی شان می باشند!

هدف عدەای دمکراتیزە کردن جامعە است، دموکراسی از قدرت و نوع تقسیم آن صحبت میکند، همچنان دموکراسی در مورد تحمل، برخورد و دید ما در ارتباط با همدیگر صحبت میکند، همانطور کە بەکرات عرض نمودەام بافت سنتی ایران ترکیبی است از ملیت ها، یا “قوم ها” با گویش، سنت و مذاهب متفاوت، اگر ما این چند کلمه مختصر را بی اهمیت نشماریم باید درمورد نظام سیاسی ایران دقت بسیارنمایم، نظام حاکم بر ایران باید نظامی باشد کهبتواند این کشور را با این ترکیب در خود جای دهد و ایران را برای همه ملی کند، شخصی کە توسط طرفداران ایدە  بد تروریست و دیگری کە از ایشان حمایت میکند تروریست پرور نامیدە شد فعالان نابودی ایدە فاضلابی و خواهان جامعەای بهتر هستند!

طبق دیدگاە من آقای … تنها از یک زندان سیاسی دفاع نمی کند بلکە از بناء یک جامعە انسانی دفاع میکند، یکی از ویژگی های مهم قانون انسانی قانونی است که طبق آن قانون، قانون باید از بعضی قانون اخلاقی جدا شود. اخلاق درک شده است که بیش از حد به ارتباط با خرافات نفوذ ذهنی یا مذهبی برای خدمت به عنوان پایەای برای نقد جدی قانون است. با این حال خطر موقعیت مثبت و قانونی قانونی این است که تیم ها به آنچه که قانونگذاران می خواهند کاهش می یابد و قدرت دموکراسی درست می شود کە ما هم در سایە آن احساس آرامش خواهیم نمود!. این مقالە رابطه بین قانون و اخلاق را به تصویر می کشد کە برای نمونە باید عمل ناهنجار جینوساید جغرافیایی کردستان یا همان عفرین توسط  ترکیە محکوم شود کە دیدگاە عینی مارا در مورد عدالت نشان می دهد و بدان معنا می باشد کە ما در مورد حفاظت از خود، شهروندان و موضوع وظیفه نجات موارد قانونی فعال خواهیم بود.

بیشتر کشورهای خاورمیانە با دموکراسی در ستیزند، این ستیزگری و حق خواهی مردم روشنفکر وسیلە تصادف بین این دو ایدە را فراهم کردە کە در نتیجە عدەای ناخواستە و برای بقاء خود و ایدە خدمت بە تودەهای مردم راە دیگری را انتخاب کردە، یکی میگوید مردم نا بالغ و احتیاج بە قیم داردند، دیگر در مورد نوع تقسیم قدرت و وظیفە مردم در جامعە میگوید کە ستیزگر برای بقاء عمر خود و چپاول دارو ندار مردم مزدور استخدام میکند، حال باید ما مثل … فکر کنیم یا بمثابە آنی کە در مقابل جیرە و منافع شخصی بە خدمت ایدە فاضلابی درآمدە و از راەهای گوناکون جهت غرق جامعە کار میکند و فعال است؟

 

مراسم شکرگزاری ……….، دوست داشتم در مورد زمزمە برنامە شکرگزاری برای آقای خامنەای و چیزی کە ذهنم را مشغول کردە بنویسم، البتە میدانم کە همە بزرگواران از من بهتر میدانند و می توانند، در اصل باید ما منتظر باشیم تا کسانی چون جناب آقای دکتر جلودارزادە، جناب دکتر اردشیر و بقیە بزرگواران اظهار نظر کنند اما ما شرایط  آنهارا درک می کنیم!

زمزمە مراسم شکرگزاری سالیانە برای آقای خامنەای هرسال بیشتر بە عمل تبدیل می گردد، این مطلب یک شایعە نیست بلکە ایدەای یست کە سال ها و بطور مختلف برای مملکت هزینە بردار بودە، ممکن است ما بطور سادە آنرا تحلیل نمایم اما در واقع یک ایدە خطرناک و نوعی مبارزە با عینیت گرایی یا راسیونالیسم جهت هرچە بیشتر سوق دادن جامعە بطرف مطلق گرایی یست و می توان ادعا نمود کە فکر آخوند کارتونی و امام سیار هدفگرا و بخش هایی جهت تکمیل پروژە مطلق گرایی می باشد، رشد فکر جوان باید سرکوب شود، اینترنت بهتراست بناشد یا خیلی کند و آنتن های ماهوارەای حرام باشد، امام و امامزادە بیشتر جلب توجە کنند، امام خمینی را دستیار خدا کنند و هرسال مبلغ هنگفتی از سرمایە گرسنگان ایران خرج تبیین جهت جذب زوار گردد، میلیاردها دلار هزینە معمار و بنای مزار شود!

چرا مردم ایران مراسم شکرگزاری داشتە باشند؟ برای چە؟ سعی میکنم خود جواب سوآل خود بدهم! چون آقای خامنەای شخصی می باشد کە علاقە فراوان بە قدرت و سرمایە دارد! اجتماع ایران را از سطح بالایی جهانی بە ردە پایین ترین کشورهای افریقایی ارتقاء دادە، خود ٩٦ میلیارد دلار سرمایە دارد! ماهی خالدار رودخانە لار می خورد و با عصاء چند میلیون دلاری سوار اسب چند هزار دلاری می شود.

اما مردم ایران برای زندە ماندن تن فروشی می کنند، در دوبی، عراق، ترکیە، تایلند و چند کشور دیگر زنان نجیب مارا وادار بەخیلی کارها کردە!؟ اکثر آخوندها کە معتقد بە تسلط مطلق گرایی هستند خاک عراق را مقدس و بە خواهران و مادران ما توصیە می کنند تا برای متبرک شدن با مردهای عراقی همخوابی نمایند!

با استفادە از مذهب و پروژەهای مخرب اجتماعی تخریب فکر کردە و مارا بجایی کشیدەاند کە نان و وینجە بخوریم و شکرگزار باشیم! مردم تن بە کولبری، گشتن در سطل های زبالە جهت جمع آوری خوراک و غیرە میدهند ولی باز بطور ماهرانە مارا هم مدیون شکرگزاری می کنند! ما مردم ایران از خواب غفلت بیدار شدەایم و جواب این همە شخصیت شکنی و ستم را خواهیم داد.

 

 

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


گەڕان
فارسی